Thiết bị Họp Trung Tâm Deltapath

  • Giải pháp  truyền hình di động  của Deltapath (Video Mobility Conference )
  • Nền tảng độc quyền, tích hợp thông suốt và thống nhất các điểm video
  • Bảo đảm người dùng bên trong và bên ngoài truy cập an toàn các dịch vụ video – cho dù ở nhà, ở văn phòng hay trên đường đi
0903 05 8877
icon facebook icon tel icon email